محدودیت در اخذ دروس معارف

دانشجویان مقطع کارشناسی در هرترم فقط می توانند یک عنوان از دروس معارف اسلامی را اخذ نمایند. دانشجویان بشرطی میتوانند در یک ترم دو عنوان اخذ نمایند که حتماً یکی از آن دروس، درس دانش خانواده و جمعیت باشد. دانشجویان ترم آخر به شرط فارغ التحصیلی از این قانون مستثنی می باشند.

اطلاعیه (تمدید سنوات معافیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی)

دانشجویان محترم (آقا) ورودی 1396 (کارشناسی) که تا پایان نیمسال دوم 1400 (31/06/1401) فارغ التحصیل نمی شوند برای تمدید سنوات ترم 11  می بایست در سامانه سجاد (کمیسیون موارد خاص) ثبت نام نموده و پس از اخذ کد رهگیری به همراه فرم درخواست تمدید سنوات به آموزش دانشکده مربوطه ایمیل و یا حضوری تحویل نمایند. دانشجویان پس از موافقت در جلسه موارد خاص جهت دریافت تمدید معافیت تحصیلی از حوزه نظام وظیفه ، حداکثر تا تاریخ 18/08/1401 به خانم مهدوی در اداره آموزش کل دانشگاه مراجعه نمایند. در صورت عدم دریافت تمدید معافیت تحصیلی تا تاریخ فوق الذکر عواقب آن متوجه شخص دانشجو و از ادامه تحصیل محروم می گردند.

                                                                                                       مدیریت اداره آموزش کل دانشگاه

اطلاعیه (تمدید سنوات معافیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد)

دانشجویان محترم (آقا) ورودی 1398 (کارشناسی ارشد) که تا پایان نیمسال دوم 1400 (31/06/1401) فارغ التحصیل نمی شوند برای تمدید سنوات ترم 7  می بایست در سامانه سجاد (کمیسیون موارد خاص) ثبت نام نموده و پس از اخذ کد رهگیری به همراه فرم درخواست تمدید سنوات به آموزش دانشکده مربوطه ایمیل و یا حضوری تحویل نمایند . دانشجویان پس از موافقت در جلسه موارد خاص جهت دریافت تمدید معافیت تحصیلی از حوزه نظام وظیفه، حداکثر تا تاریخ 18/08/1401 به آقای کوراوند در اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. در صورت عدم دریافت تمدید معافیت تحصیلی تا تاریخ ذکر شده عواقب آن متوجه شخص دانشجو و از ادامه تحصیل محروم می گردند.

                   مدیریت اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه