قابل توجه دانشجویانی که نیاز به تمدید سنوات دارند:

کارشناسی ورودی 93 به بعد، جهت ترم 10 تحصیلی

کارشناسی ورودی 92 و ما قبل، جهت ترم 11 تحصیلی

کارشناسی ارشد ترم 6 به بعد

دکتری ترم 10 به بعد جهت تمدید سنوات و تمامی موارد مرتبط با بازگشت به تحصیل حداکثر تا تارخ 13/11/1397 زمان دارند که مدارک خود را به شورای آموزشی دانشگاه ارسال نمایند .بدیهی است به درخواست های بعد از این تاریخ با تشخیص شورای آموزشی به موارد خاص دانشگاه ارجاع داده نخواهد شد.

                                        مدیریت امور آموزشی