پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 98 که تا کنون فرایند ثبت نام اینترنتی خود را انجام نداده اند جهت انجام فرایند ثبت نام اینترنتی به اداره آموزش کل مراجعه نماییند

 

                                           

                                                                                                                                  مدیریت سامانه جامع آموزشی ( سما)